• Betere relaties
 • Meer energie
 • Meer focus
Home » Meer info » Algemene voorwaarden

Spelregels

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Yourmove Coaching

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • opdrachtnemer: ik, namens Yourmove Coaching
 • opdrachtgever: jij
 • diensten: alle door mij aan jou of jullie geleverd werk, zijnde en coaching en alle activiteiten die ik vooraf en achteraf in het kader van onze samenwerking doe

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op jouw aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij ik deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
 4. Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan leggen we die uit ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 3. Offerte

 1. Alle mijn offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Ik kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien jij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Als wij samenwerken, dan ben ik verplicht om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zoals op yourmovecoaching.nl. beschreven is.
 2. Ik ‘reis’ een stukje met jou mee en kan niet de verplichting hebben om voor jou een bepaald resultaat te boeken. 
 3. Jij stelt je open en zorgt ervoor dat ik alle relevante informatie krijg. 
 4. Ons contact is persoonlijk. Ik bied jou nooit een vervanger aan. 
 5. Jij zorgt ervoor dat je tijdens onze contacten scherp en wakker bent. Dit betekent dat je niet onder invloed van bewustzijnsveranderende middelen bent. 
 6. Indien tijdens onze samenwerking blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan passen we tijdig en in onderling overleg de samenwerking aan. Dit kan consequenties voor de oorspronkelijk overeengekomen prijzen hebben.

 

Artikel 5. Opschorting of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Ik kan nakoming van mijn verplichtingen opschorten of onze samenwerking stoppen, als jij jouw aandeel niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of als ik op basis van informatie goede grond heb om te vrezen dat jij jouw aandeel niet gaat nakomen.
 2. Ik kan nakoming van mijn verplichtingen opschorten of onze samenwerking stoppen, wanneer ik verwacht dat Yourmove Coaching en mijn nevenwerkzaamheden ongewenst in elkaar gaan overlopen.
 3. Als ik opschort of opzeg, dan ben ik op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van eventuele schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Als ik vanwege de onder lid 1 genoemde redenen opschort of opzeg, dan kan het zijn dat ik om betaling voor (een deel van) de al overeengekomen diensten vraag.
 5. Als jij ontevreden over de samenwerking bent of verwacht dat je om andere reden gaat stoppen, dan vertel je dat zo snel mogelijk zodat we nog kunnen bijsturen.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Om mijn werk goed te kunnen doen moet ik dingen van je weten. Wat je mij vertelt blijft onder ons. Datzelfde geldt voor wat ik jou vertel.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Ik kan nakoming van mijn verplichtingen opschorten of onze samenwerking stoppen, als jij jouw aandeel niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of als ik op basis van informatie goede grond heb om te vrezen dat jij jouw aandeel niet gaat nakomen.
 2. Ik kan nakoming van mijn verplichtingen opschorten of onze samenwerking stoppen, wanneer ik verwacht dat Yourmove Coaching en mijn nevenwerkzaamheden ongewenst in elkaar gaan overlopen.

 

Artikel 8. Waardebon

 1. Iedere waardebon is voorzien van een unieke code.
 2. Iedere bon wordt slechts éénmaal verstrekt.
 3. Je moet de waardebon (inclusief de code) zorgvuldig bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code of het, al dan niet per ongeluk, wissen van e-mails) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
 4. Alleen originele bonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Yourmove Coaching te worden verstrekt.
 5. Yourmove Coaching behoudt zich het recht voor om een waardebon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele bon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Yourmove Coaching aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 6. Nakoming van de op de waardebon aangekruiste dienst of bedrag kan alleen na ontvangst vooraf van het gehele corresponderende bedrag. Ik stuur je een factuur. Een aankoop moet binnen 10 dagen betaald zijn. Ik herinner je niet. Een onbetaalde of deels betaalde bon vervalt. 
 7. Het is mogelijk om een blanco waardebon te krijgen. Dit biedt jou de gelegenheid om met de beoogde ontvanger te overleggen van welke dienst van Yourmove Coaching hij (of zij) gebruik wil maken of om zelf nader de hoogte van het bedrag in te vullen. Binnen 28 dagen doe je de aankoop. Daarna vervalt de bon. 
 8. Op iedere bon staat een datum. De bon is uiterlijk 2 jaar na deze datum bruikbaar. Na de vervaldatum kan de bon niet meer worden gebruikt. Dit betekent dus ook dat afspraken binnen deze periode moeten plaatsvinden. 
 9. Waardebonnen uitgegeven door Yourmove Coaching zijn uitsluitend inwisselbaar voor het aankopen van diensten bij Yourmove Coaching.
 10. In geval op de bon een specifieke dienst van Yourmove Coaching aangekruist is (dus geen bedrag), dan is dienst of een deel daarvan niet inwisselbaar voor geld. Indien de prijs van een dienst hoger is dan het bedrag op de waardebon, dan dient het verschil contant betaald te worden.
 11. Het is niet toegestaan om de waardebon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Het is niet toegestaan om de bon op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 12. Deze waardebonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Yourmove Coaching raadt jou aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een bon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen bonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde bonvoorwaarden.

 

Artikel 9. Betaling / tarief

 1. Je betaalt mij per gesprek, contant of via internet binnen 10 dagen, tenzij wij anders overeengekomen zijn.
 2. Als je niet betaalt, dan stopt onze samenwerking. Ik bel je altijd op om het horen wat er aan de hand is.
 3. Een afspraak die je minder dan 24 uur van tevoren annuleert, breng ik in rekening.
 4. Aan het begin van elk kalenderjaar bekijk ik mijn tarieven. Hebben wij al contact, dan geldt alleen voor het eerstvolgende gesprek het oude tarief.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. We trekken samen op. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan door of in verband met mijn diensten (direct of indirect), tenzij jij aantoont dat de schade of het letsel is veroorzaakt door mijn opzet of grove schuld. 
 2. Ik ben geen medische behandelaar. Het is jouw plicht om mij vooraf te schrijven (mailen of appen) of je last hebt van een zware psychische aandoening, bijvoorbeeld psychose, trauma, schizofrenie of (manische) depressie. Datzelfde geldt voor eventuele lichamelijke klachten. Ook moet je mij zeggen of je hiervoor in behandeling bent en of je medicatie slikt. 
 3. Op basis van lid 2 kan ik besluiten dat wij niet samenwerken. 
 4. Als ik tijdens onze contacten vermoed dat er meer aan de hand is en dat jij hulp moet zoeken, dan zeg ik dat. Natuurlijk bespreken we het probleem. Ik kan besluiten dat onze samenwerking eindigt. Mijn constatering is geenszins een diagnose waar jij rechten aan ontlenen kan. 

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Het is mijn verantwoordelijkheid om jouw gegevens te beschermen (zie verder Privacyverklaring).

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Jij en ik kunnen elkaar niet verplichten tot nakoming van afspraken wanneer er sprake van overmacht is en zo lang deze duurt.
 2. Overmacht schort afspraken op, maar ontbindt die niet. 
 3. Mocht ik door onvoorziene omstandigheden een afspraak niet kunnen nakomen, dan maken we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.
 1. Als binnen twee maanden niet duidelijk is of we de draad weer oppakken, dan vervallen alle afspraken. We stellen elkaar niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen ons is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen voorbehouden (november 2021)

 

Klik hier >> voor de pdf.