Spelregels

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Yourmove Coaching

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • opdrachtnemer: ik, namens Yourmove Coaching
 • opdrachtgever: jij
 • diensten: alle door mij aan jou of jullie geleverd werk, zijnde en coaching en alle activiteiten die ik vooraf en achteraf in het kader van onze samenwerking doe

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op jouw aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij ik deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
 4. Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan leggen we die uit ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 3. Offerte

 1. Alle mijn offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Ik kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien jij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Als wij samenwerken, dan ben ik verplicht om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zoals op yourmovecoaching.nl. beschreven is.
 2. Ik ‘reis’ een stukje met jou mee en kan niet de verplichting hebben om voor jou een bepaald resultaat te boeken. 
 3. Jij stelt je open en zorgt ervoor dat ik alle relevante informatie krijg. 
 4. Ons contact is persoonlijk. Ik bied jou nooit een vervanger aan. 
 5. Jij zorgt ervoor dat je tijdens onze contacten scherp en wakker bent. Dit betekent dat je niet onder invloed van bewustzijnsveranderende middelen bent. 
 6. Indien tijdens onze samenwerking blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan passen we tijdig en in onderling overleg de samenwerking aan. Dit kan consequenties voor de oorspronkelijk overeengekomen prijzen hebben.
 7. Mannengroep:

a. De essentie van de groep is dat deelnemers zich veilig voelen om te delen en te oefenen. Ben ik van oordeel dat jouw opstelling dit verstoort en dat jij signalen van de andere mannen niet oppikt of naast je neerlegt, dan ga ik met jou één keer het gesprek aan. Misschien is er iets aan de hand dat even aandacht nodig heeft. Constateer ik dat je daarna niet verandert, om welke reden dan ook, dan kan je niet verder deelnemen. Ik restitueer dan geen geld.

b. Een gevoel van onveiligheid door een andere deelnemer kan een leermoment en onderdeel van jouw proces zijn. Ik ga ik ervan uit dat je dit dus tijdens de training inbrengt. Blijft dit gevoel, dan kom je naar mij en bespreken we wat ik kan doen.

 

Artikel 5. Opschorting of tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Ik kan nakoming van mijn verplichtingen opschorten of onze samenwerking stoppen, als jij jouw aandeel niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of als ik op basis van informatie goede grond heb om te vrezen dat jij jouw aandeel niet gaat nakomen.
 2. Ik kan nakoming van mijn verplichtingen opschorten of onze samenwerking stoppen, wanneer ik verwacht dat Yourmove Coaching en mijn nevenwerkzaamheden ongewenst in elkaar gaan overlopen.
 3. Als ik opschort of opzeg, dan ben ik op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van eventuele schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Als ik vanwege de onder lid 1 genoemde redenen opschort of opzeg, dan kan het zijn dat ik om betaling voor (een deel van) de al overeengekomen diensten vraag.
 5. Als jij ontevreden over de samenwerking bent of verwacht dat je om andere reden gaat stoppen, dan vertel je dat zo snel mogelijk zodat we nog kunnen bijsturen.

 

  Artikel 6. Geheimhouding

  1. Om mijn werk goed te kunnen doen moet ik dingen van je weten. Wat je mij vertelt blijft onder ons. Datzelfde geldt voor wat ik jou vertel.
  2. Mannengroep: ik ga ervan uit dat jij vertrouwelijk omgaat met hetgeen jij over de andere deelnemers hoort.

   

  Artikel 7. Intellectuele eigendom

  1. De intellectuele eigendomsrechten van materiaal dat na het aangaan van een overeenkomst voor coaching of de mannengroep wordt verstrekt, blijft bij Yourmove Coaching. 

   

  Artikel 8. Betaling / tarief

  1. Wandelcoaching: je betaalt mij per gesprek of per traject contant of via internet binnen 10 dagen, tenzij wij anders overeengekomen zijn. 
  2. Online pakket: jij betaalt vooraf het volledige bedrag. 
  3. Mannengroep: je betaalt mij voorafgaan aan de training of, als je daartoe met mij overlegt, uiterlijk voor de tweede bijeenkomst. Betaling in termijnen kan alleen in overleg.
  4. Mannengroep: kies jij zelf om tussentijds te stoppen, dan krijg je € 50 retour, ongeacht het moment waarop je stopt. Alleen in geval van uitzonderlijke omstandigheden wijk ik hiervan naar mijn oordeel af.
  5. Als je niet betaalt, dan stopt onze samenwerking. Ik bel je altijd op om het horen wat er aan de hand is.
  6. Een afspraak die je minder dan 24 uur van tevoren annuleert, breng ik in rekening.
  7. Aan het begin van elk kalenderjaar bekijk ik mijn tarieven. Hebben wij al contact, dan geldt alleen voor het eerstvolgende gesprek het oude tarief

   

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  1. We trekken samen op. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan door of in verband met mijn diensten (direct of indirect), tenzij jij aantoont dat de schade of het letsel is veroorzaakt door mijn opzet of grove schuld. 
  2. Ik ben geen medische behandelaar. Het is jouw plicht om mij vooraf te schrijven (mailen of appen) of je last hebt van een zware psychische aandoening, bijvoorbeeld psychose, trauma, schizofrenie of (manische) depressie. Datzelfde geldt voor eventuele lichamelijke klachten. Ook moet je mij zeggen of je hiervoor in behandeling bent en of je medicatie slikt. 
  3. Op basis van lid 2 kan ik besluiten dat wij niet samenwerken. 
  4. Als ik tijdens onze contacten vermoed dat er meer aan de hand is en dat jij hulp moet zoeken, dan zeg ik dat. Natuurlijk bespreken we het probleem. Ik kan besluiten dat onze samenwerking eindigt. Mijn constatering is geenszins een diagnose waar jij rechten aan ontlenen kan. 

   

  Artikel 10. Persoonsgegevens

  1. Het is mijn verantwoordelijkheid om jouw gegevens te beschermen (zie verder Privacyverklaring).

   

  Artikel 11. Overmacht

  1. Jij en ik kunnen elkaar niet verplichten tot nakoming van afspraken wanneer er sprake van overmacht is en zo lang deze duurt.
  2. Overmacht schort afspraken op, maar ontbindt die niet. 
  3. Mocht ik door onvoorziene omstandigheden een afspraak niet kunnen nakomen, dan maken we zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.
  4. Als binnen twee maanden niet duidelijk is of we de draad weer oppakken, dan vervallen alle afspraken. We stellen elkaar niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

   

  Artikel 12. Annulering eendaagse evenementen

  1.  Indien je annuleert tot 2 weken voor aanvang van de training zijn de annuleringskosten € 0,-.
  2. Bij annulering binnen 2 weken tot 48 uur voor aanvang van de dag zijn de annuleringskosten 75%.
  3. Bij annulering binnen 48 uur voor de training is het volledige bedrag verschuldigd.
  4. Vervanging: tot 48 uur voor de aanvang van de dag kan jij iemand anders in jouw plaats voordragen om meedoen. Die man moet beschikbaar zijn om vooraf met mij te bellen om te bespreken of de training voor hem geschikt is. Besluit ik dat dit niet geval is, dan blijft jij verplicht om de dan geldende annuleringskosten te betalen.
  5. Tot aan 1 week voor aanvang kan ik de training annuleren in geval van onvoldoende deelname of overmacht. In dat geval plan ik een nieuwe datum. Mocht jij daarvan geen gebruik willen maken, dan meld je dat schriftelijk of per e-mail binnen 2 weken. Daarna geef ik jou 100 % van alle betaalde kosten binnen 2 weken na de annulering terug.

   

  Artikel 13. Geschillenbeslechting

  1. Op iedere overeenkomst tussen ons is Nederlands recht van toepassing.

   

  Wijzigingen voorbehouden (5 maart 2023)

   

  Klik hier >> voor de pdf.